Vårt yttrande gällande ärende 48 i SBN(Modulhus) | Sverigedemokraterna Botkyrka

Vårt yttrande gällande ärende 48 i SBN(Modulhus)

Ärende 48 Svar på beredningsuppdrag – Ändrad utformning av modulbostäder vid Brantbrink (sbf/2016:146)

 

SD:s generella inställning är att all nybyggnation av bostäder i Kommunen i första hand ska ske genom förtätning av befintlig bostadsbebyggelse, och inte genom ianspråktagande av skogs- och åkermark eller mark för fritid och rekreation eller mark av kulturhistoriskt värde. Vidare är vår generella inställning att bebyggelse av temporär karaktär – såsom modulhus i aktuellt ärende – skall undvikas, särskilt om risk kan bedömas att de kan bli permanenta p.g.a. bostadsbristen.

Om lagen ålägger Kommunen att i all hast organisera bostäder för invandrare, och detta inte kan ske utan uppställning av modulhus, är det vår inställning att platsen för uppställningen av sådana noggrant måste övervägas och ställas mot framför allt de närboendes synpunkter, samt mot inverkan på miljö och enligt vår grundinställning ianspråktagande av t.ex. skogs-, åkermark samt mark för fritid och rekreation.

Vår inställning är att det är mycket olämpligt att ställa upp modulhus på marken Tullinge 19:276 av de skäl vi framfört ovan, men även av formella skäl då det saknas detaljplan och bryter mot PBL. Vi reserverar oss således mot sådant beslut.

Tas ändå beslut om byggnation av modulhus på Tullinge 19:276, anser vi det dock bättre med envåningsmoduler än med tvåvåningsmoduler.