Vårt yrkande gällande Tumba Skog | Sverigedemokraterna Botkyrka

Vårt yrkande gällande Tumba Skog

Yrkande

 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-07

 

Ärende 9 Granskning av detaljplan för Tumba Skog (sbf/2014:553)

 

 

Sverigedemokraterna har tidigare yrkat på att betydligt färre bostäder skall byggas på området i Tumba skog. Vårt förslag var 225 bostäder något vi anser vara ett betydligt lämpligare antal bostäder för området. Den senaste tiden har vi kunnat läsa i lokaltidningarna att rödlistade svamparter har hittats i området[1]. Vi anser därmed att nämnden måste återremittera detta ärende för att se om det verkligen är lämpligt att bygga i området.

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

 

Att nämnden återremitterar ärendet för utredning om att undersöka om områdets känsliga djur-och växtliv klarar av att 225 bostäder byggs på området

 

Om återremissyrkandet faller

 

Att nämnden avslår förslaget och att inga fler bostäder skall byggas i Tumba skog

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

 

Per Ahlin                                                                                              Sergius Himmelving

[1] https://mitti.se/nyheter/fordoma-bygget-bostader/?omrade=botkyrkasalem