Vår politik 2020 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Vår politik 2020

Vår politik i Botkyrka

 

Detta vill Sverigedemokraterna i Botkyrka!

 

Vår grundläggande ideologi

Sverigedemokraterna är både som riksparti och lokalt parti för ett samhälle som bygger vidare på den naturliga samhällsutveckling som skett i vårt landområde från dess att senaste istiden gav vika, ända fram till de senaste decenniernas konstlade politiskt styrda samhällsutveckling mot mångkulturalism tog vid. Detta hindrar inte att vi på ett naturligt sätt är öppna mot omvärlden, precis som vi alltid varit. Vi är för ett modernt folkhem där befolkningen drar åt samma håll och hjälps åt att skapa ett tryggt, modernt samhälle som ändå vårdar sin historia och sina rötter.

Vi ser dagens ganska välmående samhälle som summan av alla de ansträngningar våra förfäder med mycket möda skapat, till både vår och kommande generationers fromma. Vi som lever i dagens Sverige har alltså inte ensamma skapat vårt samhälle. Detta innebär att vi inte äger rätt att missbruka, misshushålla eller förstöra samhället till kommande generationer. Detta skulle vara ett svek både mot tidigare och kommande generationer. Det är i denna konservativa och förvaltarmässiga anda vi vill bygga vår politik på.

Flyktingmottagande

Immigrationspolitiken i Sverige har havererat totalt. Exemplen på detta är många och påtagliga: ökad brottslighet, skriande bostadsbrist och inte minst den skenande arbetslösheten, bland framför allt ungdomar och utrikes födda.

Som en tydlig markering mot en ansvarslös, extremt kostsam och ohållbar politik vill vi därför att kommunen i framtiden inte tecknar avtal med migrationsverket. På så sätt kan vi få till stånd en förändring på riksplanet.

 • Utgångspunkten för all flyktingpolitik skall vara att flyktingarna återvänder till sina hemländer när situationen så tillåter.
 • Vi förordar en utökad hjälp på plats eller i närområden till krishärdar och oroligheter.
 • Mer restriktiva regler skall gälla för kommunens anlitande av tolkar, ingen tolkhjälp skall utgå till den som varit bosatt i Sverige 5 år.

Demokrati

Sverigedemokraterna i Botkyrka vill vitalisera den representativa demokratin med fler inslag av direktdemokrati. Vi tycker att det bör bli lättare för människor att få till stånd folkomröstningar såväl på lokal- som regional nivå.

 • Botkyrka ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Detta skall innebära en plan för verkliga demokratiska framsteg, inte hur man bäst manipulerar medborgarnas klagomål så att man kommer runt dessa.
 • Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar.
 • Sverigedemokraterna anser att kommunens verksamhet skall vara helt fri från politisk propaganda

Barnomsorg

En väl fungerande barnomsorg ligger i alla kommuninvånares intresse. Ingen skall behöva tacka nej till ett arbete för att barnomsorgen inte fungerar tillfredställande.

 • Valfrihet och mångfald inom barnomsorgen skall främjas.
 • Barngrupperna bör generellt bli mindre. Kostnaderna för detta måste dock beaktas.
 • Sverigedemokraterna vill ha en barnomsorg fri från genuspedagogik. Låt barn vara just barn.
 • Avveckla modersmålsträningen inom förskolan. Föräldrar som finner modersmålsträning viktig bör sköta detta privat.

Skola och utbildning

Skolan står inför en rad olika utmaningar. Från att en gång ha varit en skola i världsklass har resultaten i den svenska skolan försämrats drastiskt de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit stökigare, otryggare och mer segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället se en skola som kännetecknas av trygghet och studiero, men också av kunskapsförmedling, förbättrade studieresultat samt ordning och reda. Inom skolan kritiserar vi den tidigare genomdrivna kommunaliseringen och förespråkar istället ett återförstatligande.

 • Vi ser positivt på att elever  kan få hjälp med läxläsning i hemmet.
 • Botkyrka skall ha en jourskola för stökiga elever.
 • Den enskilda skolan skall ges möjlighet att anordna traditionella terminsavslutningar tillsammans med Svenska Kyrkan, eftersom det svenska samhället vilar på kristna värderingar.
 • Heltäckande slöja skall inte tillåtas i skolan.
 • Botkyrka skall erbjuda elever och föräldrar stora möjligheter att välja skola och skolform. Botkyrka kommun skall ta ställning till friskolors etablering i varje enskilt fall utifrån behov och nytta. Det är dock viktigt att andelen friskolor inte blir för stor, så att kvaliteten i den kommunala skolan blir lidande.
 • Vi anser att Botkyrka skall vara fri från religiösa friskolor. Detta då utbildning inte har med religion att göra.
 • Vikten av skolidrott, god hälsa och ökad rörlighet för alla elever skall betonas.
 • Gymnasieskolans samarbete med näringslivet skall stärkas och kursutbudet skall delvis anpassas till situationen på den lokala arbetsmarknaden.

 

Kultur och fritid 

Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Sverigedemokraterna vill fokusera på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för alla Botkyrkas invånare.

 • Den offentliga konsten skall ha en folklig förankring och gärna lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 • Botkyrka kommun skall ha en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider på ett traditionsenligt sätt.
 • Kommunalt stöd skall inte gå till religiös eller politiserad verksamhet.
 • Botkyrka skall verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott.

 

Äldre- och handikappomsorgen 

Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar. Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. De äldre i kommunen förtjänar att få tillgång till en bra äldreomsorg.

 • En ökad satsning på förbättrad livskvalitet och social stimulans för brukare inom äldre- och handikappomsorgen.
 • För äldre över 85 år bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende slopas helt.
 • Omfattningen av hemtjänsten skall även baseras på den äldres behov av social stimulans.
 • Botkyrka bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.
 • Botkyrka bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.

 

Vård och omsorg

Huvuddelen av vården vi medborgare tar del av ligger under landstingets regi, men den vård som ändå ligger på kommunen skall skötas professionellt och bra.

 • Botkyrka skall satsa brett på förbättrad matkvalitet.
 • Missbrukare som söker hjälp skall erbjudas omedelbar behandling.
 • I syfte att skapa en trygg omsorg skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
 • Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas

 

Miljö

Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och omsorgen om allt levande omkring oss.

 • Botkyrka ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
 • Botkyrka kommun skall inte servera kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t.ex. genom ritualslakt, långväga transporter eller slaktats lagstridigt utan bedövning.
 • Närproducerad och ekologiskt framställd mat skall prioriteras.
 • Botkyrka skall verka för främjande av kollektivåkande genom bl.a. infartsparkeringar.
 • Sverigedemokraterna är stolta och glada över Botkyrkas naturskyddsområden.
 • Sverigedemokraterna anser att kommunen bör utöka sina kontroller gällande livsmedel då vi under längre tid legat bland de allra sämsta kommunerna i länet gällande flest inspektionsanmärkningar.

 

Ekonomi

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.

En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

 • Vi tycker det är mycket bra att kommunen har ett överskottsmål på minst två procent.
 • Kommunen skall prioritera kärnverksamheterna.
 • Pensionsskulderna får inte förskjutas på kommande budgetar eller generationer, utan måste i varje budget tas med och även anpassas efter den verkliga situationen.
 • Skatteuttaget bör bygga på långsiktighet och skall ligga på ett genomsnitt för Stockholms län.
 • Välfärden skall huvudsakligen vara skattefinansierad.
 • Privata alternativ skall tillåtas konkurrera inom lämplig verksamhet och på ett kvalitetsgranskat sätt OM den utförs bättre eller med jämförbar kvalité till ett lägre pris.
 • Botkyrka skall verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende.
 • Sverigedemokraterna vill att upphandlingsverksamheten ses över så att alla inköp verkligen görs till bästa pris och kvalité. Inköpsverksamheten skall öppet redovisas på kommunens hemsida. De avtal som dessa sluter är i mångt avgörande för kommunens sammantagna ekonomi.

 

 • Botkyrka skall ha en plan för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Dessutom skall klara avläsbara mål sättas upp för att bekämpa denna arbetslöshet. Vi vill ha ett samarbete mellan företagen i Botkyrka för att dessa i möjligaste mån skall erbjuda arbete åt ungdomar.

 

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna anser att Botkyrka skall växa i en betydligt långsammare takt än vad den politiska majoriteten vill. Det är inte Botkyrkas ansvar att förse hela regionen med bostäder. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och service byggs ut i jämvikt med befolkningsunderlaget. Vi anser att så INTE skett. Sverigedemokraterna vill att kommunen skall vara attraktiv för invånarna. Vi prioriterar dock de befintliga invånarnas behov framför presumtiva invånares.

 • Befintliga Botkyrkabor skall ha förtur till Botkyrkas lägenheter. Inga lägenheter från Botkyrkabyggen skall slussas över till annat bostadsföretag. Första prioritering skall vara för de som redan bor i Botkyrkabyggen. Andra prioritering skall vara för de som bor i kommunen. Finns det lägenheter över skall de som vill flytta in i kommunen kunna sätta sig i kö för dessa lägenheter.
 • Bygg parkeringar under husen! Markyta är begränsad och fler parkeringsplatser behövs. Trots kostnaden så är det långsiktigt önskvärt att bygga parkeringar i underjorden eller under husen samt planera för flervåningsgarage i anslutning till pendeltåg och tunnelbana.
 • Sverigedemokraterna är för blandade boendeformer.
 • Botkyrka ska alltid kräva ersättning för generell skadegörelse som sker på kommunal egendom.
 • Kommunen ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot tiggeri.
 • Expansion och prospektering av kommunen skall ske i samförstånd med SL och Transportstyrelsen.
 • Sverigedemokraterna är emot alltför höga och stilbrytande byggnader. Vi vill ha byggnader som bygger på den svenska byggnadstraditionen.
 • SD vill att kommunen verkar för att Tullinge station får en uppgång på norra sidan.

 

Brottsbekämpning

Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet.

Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste i alla lägen sättas framför brottslingars intressen. Kommunen skall inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

 • Kommunen skall ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett effektivt sätt som är anpassat efter lokala behov.
 • Kommunen skall genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
 • Särskilt otrygga och brottsutsatta områden skall bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.
 • Alla kommunens skolor skall skyddas med övervakningskameror. Med tanke på den rådande situationen i vissa av kommunens skolor så bör ”problemskolor” även ha en inre kamerabevakning.
 • Kommunen har gjort ett bra arbete med nattvandringsgrupper.