Skolan i Botkyrka | Sverigedemokraterna Botkyrka

Skolan i Botkyrka

Vi i SD fick naturligtvis inte vara med i den utfrågning som kommunen har gjort med partierna inför valet i höst. Vi i Västra Södertörn tänkte i alla fall ge vår syn i olika frågor på kommunal nivå.
När det gäller huvudmannaskapet för skolan så tycker vi att staten skall ha huvudansvaret, inte kommunerna. Detta för att säkerställa en jämlik skola för alla. Vi tycker också att de styrdokument som skolan arbetar efter skall vara nationella styrdokument. Det är inte ändamålsenligt att varje kommun har sina styrdokument, ovanpå de nationella dokument som redan finns. Skall sedan varje skola dessutom ha sina egna planer och målsättningar blir det en djungel av dokument som blir svår att överblicka för lärarna såväl som för rektorer och andra.
Vi vill att skolans personal får större auktoritet än i dag. Lärarnas auktoritet har över tid urholkats i vårt land och stora skillnader kan märkas över tid, såväl i jämförelse med andra länder som Finland. Social träning och arbete mot mobbning är viktigt arbete i dagens skola när samhället normer har luckrats upp.
Vi vill att vuxentätheten i skolan ökar. Detta är också självklart en ekonomisk fråga, men försök med s.k ”klassmorfarsystem” borde vara en väg att gå för att öka vuxennärvaron i skolan.
Vi anser att skriftliga omdömen i ordning skall införas.
Vi vill att bygdeskolorna skall vara kvar, i Botkyrka gäller det främst Olberga skola som vi anser skall vara kvar (inget förslag på avveckling har heller tillkännagivits vad vi vet, men ibland går det väldigt snabbt i denna kommun).
De föräldrar och barn som vill fira skolavslutning i kyrkan skall beredas möjlighet till detta.
Stökiga elever som skolans ordinarie personal inte kan ta hand om på ett tillfredsställande sätt är ett stort och komplicerat problem, det finns sannolikt inga enkla lösningar. En möjlighet som kommunen borde pröva är jourklasser med speciellt utbildad personal.
Vi vill att det system vi har i dag med ett ekonomiskt fördelningssystem som baseras på SALSA-principerna avskaffas. Vi vill att alla elever får samma skolpeng. De elever med behov av extra stöd skall få detta och kraven för att erhålla sådant stöd skall sänkas mot vad som krävs i dag. Pengarna till detta bör frigöras om fördelningssystemet med SALSA-principer avskaffas.
Många lärare vittnar om att de måste handla hos leverantörer och företag vilka kommunen har avtal med. Lärarna vittnar samstämmigt och med frustration att just dessa företag vilka kommunen slutit avtal med är betydligt dyrare än övriga företag. Vad är vitsen med detta system? Vad vinner kommunen på att sluta avtal med de dyraste företagen? Policyn är en gåta för alla inblandade och rimmar illa med kommunens stolta devis om entreprenörskap, kreativitet och effektivitet.
SD Västra Södertörn.