Särskilt yttrande – Kommunstyrelsen 2020-03-02 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Särskilt yttrande – Kommunstyrelsen 2020-03-02

Framställan till Migrationsverket om undantag från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning

Sverigedemokraterna Botkyrka välkomnar förslaget om att anmäla samtliga delar av Botkyrka kommun som havande sociala och ekonomiska utmaningar enligt 10 a § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Vidare ser vi behovet att understryka och framföra att Botkyrka kommuns socialtjänst tolkar bestämmelsen i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) så strikt som möjligt. Det vill säga, att en utlänning som förlorar rätten till ersättning eller bidrag enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska anses inte ha utnyttjat alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds för att tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, eller ha tagit ansvar för sin egen situation, och ska därmed inte ha rätt till försörjningsstöd på den grunden.

För Sverigedemokraterna Botkyrka,

Martin Inglot,

Anne Rosensvärd,

Östen Granberg,

Lars Holmberg