Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 7

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Robert Stenkvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 204 72 53

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Martin Inglot

martin.inglot@sd.se
Tel: 070 204 72 53

 • Ej publicerad debattartikel

  Av sebastian.lindqvist den 11 december, 2017
  0

  Botkyrkadirekt ville inte publicera vår debattartikel, så här kommer den:

   

  Botkyrka sämst i länet när det gäller matkollen

   

   

  Livsmedelsverket bedömer att över en halv miljon människor årligen drabbas av matförgiftning i Sverige. Vi Sverigedemokrater anser därför att samhälle och myndigheter måste göra mer för att minska denna siffra. Matförgiftning kan bero på olika orsaker, men ofta är det på grund av bristande hygien eller temperatur för födoämnen i något led, dvs. vid tillverkning, under transport, hos detaljist eller ute i hushållen.

  För hushållens del gäller det naturligtvis att myndigheterna löpande informerar medborgarna om grundläggande livsmedelshantering för ett minska risken att drabbas av förgiftning, vilket vi anser kan göras betydligt bättre. När det kommer till produktions- och handelsleden, så har även myndigheterna ett tillsyns- och inspektionskrav för att säkerställa så att konsumenterna ska erbjudas säker mat när de handlar. Då Botkyrka kommun sedan länge är den kommun i Stockholms län med högst andel livsmedelsdetaljister som har inspektionsanmärkning, har vi Sverigedemokrater under flera års tid haft förslag i vår budget att utöka kontrollerna och också samordna inspektioner med andra myndigheter, men detta har varit helt utan intresse för den rödgröna majoriteten. Därför lade vi en motion om att utöka livsmedelskontrollerna och att publicera resultaten av dessa inspektioner på kommunens hemsida, så att våra innevånare har möjlighet att fatta egna köpbeslut utifrån hur de olika verksamheterna sköts (likt hur man gör i exempelvis Stockholms stad). Denna motion behandlades under kommunfullmäktige i september i år och man kan ju tycka att övriga partier då skulle ha tagit sin uppgift att måna om kommuninnevånarnas hälsa på allvar, men det var förutom oss Sverigedemokrater, endast ett annat parti som biföll förslaget, vilket innebär att Botkyrka kommun även fortsättningsvis ter sig anse att det är viktigare att ödsla resurser på ogenomförbara projekt likt Tullinge idéhus och Ekotopia i Hågelby än att lägga ett i sammanhanget marginellt ytterligare anslag för att värna sina invånares hälsa.

   

  Östen Granberg, gruppledare SD Botkyrka                               Sebastian Lindqvist, ordförande SD Botkyrka

   

 • Valfilm – Snart är det val

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Vårt land mår inte bra. Socialdemokraterna och Moderaterna gör allt vad de kan för att släta över de problem som deras egna politik skapat för vårt samhälle. Deras ansvarslösa agerande, deras ovilja att utvärdera resultaten av deras politik, och framförallt deras lögner, har skapat det samhälle som vi alla tvingas leva i idag. Just nu pågår förberedelserna inför vår största valkampanj någonsin.

  Om mindre än ett år är det val!

 • årets budget

  Av sebastian.lindqvist den 20 november, 2017
  0

  Den 23 november går årets budgetdebatt av stapeln. Sverigedemokraterna Botkyrka har lagt nedanstående förslag:

   

  Yrkande

  Sverigedemokraternas förslag till beslut:

  att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

  att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

  att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

  att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

  att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

  Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

  att få fler i arbete – egenförsörjning.

  att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

  att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

  att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

  att projektet ”Prästviken” inte genomförs

  att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

  att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

  att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

  att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

  att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

  att Botkyrka kommun går vidare med projektet ”södra porten”

  att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

  att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

  att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

  att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

  att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

  att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

  att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

  att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

  att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

  Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

 • Vårt yrkande gällande Tumba Skog

  Av sebastian.lindqvist den 1 november, 2017
  0

  Yrkande

   

  Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-07

   

  Ärende 9 Granskning av detaljplan för Tumba Skog (sbf/2014:553)

   

   

  Sverigedemokraterna har tidigare yrkat på att betydligt färre bostäder skall byggas på området i Tumba skog. Vårt förslag var 225 bostäder något vi anser vara ett betydligt lämpligare antal bostäder för området. Den senaste tiden har vi kunnat läsa i lokaltidningarna att rödlistade svamparter har hittats i området[1]. Vi anser därmed att nämnden måste återremittera detta ärende för att se om det verkligen är lämpligt att bygga i området.

   

   

   

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

   

  Att nämnden återremitterar ärendet för utredning om att undersöka om områdets känsliga djur-och växtliv klarar av att 225 bostäder byggs på området

   

  Om återremissyrkandet faller

   

  Att nämnden avslår förslaget och att inga fler bostäder skall byggas i Tumba skog

   

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

   

  Per Ahlin                                                                                              Sergius Himmelving

  [1] https://mitti.se/nyheter/fordoma-bygget-bostader/?omrade=botkyrkasalem

 • Av sebastian.lindqvist den 1 november, 2017
  0

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/beslut-ensamkommande-som-fyller-18-far-stanna-i-botkyrka/repqjE!UpIWA0z5XG2wlqZZKVaOPA/