Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 4

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Sebastian Lindqvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 369 02 16070 369 02 16

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Östen Granberg

 • Av sebastian.lindqvist den 15 september, 2017
  0

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sds-nya-strategi-ta-roster-pa-pendelmissnojet-i-tullinge/repqio!qvwIbkYjZ9NzEMBGTfdVeA/

 • Motion om nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation

  Av sebastian.lindqvist den 12 september, 2017
  0

  Idag 12/9-2017 lämnade Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting in nedanstående motion:

   

  Tullinge är en kommundel som befinner sig i en expansiv fas och detta ställer följaktligen ökade krav på infrastrukturen. I dagsläget har Tullinge station endast en entré, vid den södra delen av perrongen. Samtidigt expanderar kommundelen även norrut vilket resulterar i att allt fler Tullingebor hamnar i ett ofördelaktigt läge i förhållande till kollektivtrafiken.

  Eftersom att Citybanan nu är i drift med fler tåg, skip stop-turer och fler som får möjlighet att resa med pendeltåg blir behovet av en ökad kapacitet vid stationerna större. Situationen förvärras i och med att entrén vid Tullinge station redan nu är överbelastad. Om en nordlig entré inte byggs kommer en ombyggnad av den befintliga södra entrén krävas vilket skulle göra renoveringarna från 2015 och 2017 förgäves, och samtidigt utan alla fördelar som en nordlig entré skulle medföra.

  Den sydliga entrén upplevs vara otillräcklig av berörda resenärer och det är tydligt att Tullinge station är i behov av ytterligare en entré. En nordlig entré skulle avlasta den nuvarande entrén markant och ett stort men också snabbt växande antal Tullingebor skulle få en underlättad vardag.

  Vi är medvetna om den avgörande roll som trafikverket spelar i frågor som denna och därför anser vi att en utredning som innefattar kontakt med trafikverket är mest lämplig.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  att Trafiknämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en nordlig entré vid Tullinge pendeltågsstation.

   

   

  Mats Arkhem                                                                                 Per Carlberg

  Sverigedemokraterna                                                                  Sverigedemokraterna

   

  https://sll.sd.se/motion-om-nordlig-entre-vid-tullinge-pendeltagsstation/

 • Motion gällande undersökning våldsbejakande extremism

  Av sebastian.lindqvist den 6 september, 2017
  0

  Under kommunfullmäktige 27/4-2017 lämnade vi in en motion där vi föreslog att Botkyrkas skolor skulle utföra en undersökning för att se vilka av Botkyrkas skolelever som sympatiserar med våldsbejakande extremism. Under gårdagens utbildningsnämnd behandlades motionen.

  Förvaltningen anser att motionen bör besvaras och att ingen undersökning skall genomföras. Man uppger att Botkyrkas skolor

  ”arbetar brett med alla elever i värdegrundsarbetet och att samarbeta med andra aktörer.”

  samt motiveringar som

  ”Att genom undersökningar ta reda på eller mäta signaler om specifika eller systematiska problem med extremism och radikalisering i skolmiljön har inte bedömts som framgångsrikt eller förebyggande varken på nationell nivå eller inom förvaltningen.”

   

  Vår ledamot i utbildningsnämnd var ensam att bifalla motionen. Vi kan bara tolka detta som att alla andra partier inte anser det vara viktigt att undersöka vilka elever som sympatiserar med våldsbejakande extremism. Nedan följer motionen i sin helhet:

  Motion

  Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor

   

  Vi Sverigedemokrater har med tilltagande oro, under många år sett och varnat för ökande radikalisering bland unga i vårt samhälle och då i synnerhet i flera av landets särskilt utsatta utanförskapsområden. Då Botkyrka tyvärr inte är något undantag för dylika samhällsfarliga strömningar anser vi att kommunen skyndsamt bör genomföra en undersökning bland kommunens högstadieelever likt den organisationen ”Varken kuvad eller hora” har genomfört i Göteborgsskolor nyligen, med mycket alarmerande resultat. Undersökningen adresserade i huvudsak hedersproblematik, men även fullt lika viktigt – omfrågades eventuella sympatier för religiös extremism. Skrämmande nog var det så hög andel som 11% av eleverna som uttryckte att de hade sådana. [1]

   

  Av som vi vet tragiskt förekommen anledning, är det av yttersta vikt att samhället får en bild av – och når dessa grupper – i tid, varför skolan är den optimala kanalen för att utröna detta. Botkyrka kommun har tidigare genomfört en undersökning med fokus på hedersproblematik.[2] Vi Sverigedemokrater önskar nu att kommunen genomför en liknande undersökning med fokus på extremism och radikalisering.

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  Att kommunen skyndsamt ta fram och genomföra en som ovan beskriven undersökning i kommunens skolor.

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                 Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                Helén Spaak

  [1] http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/studie-var-tionde-elev-st%C3%B6ttar-religi%C3%B6sa-extremister-1.3908356

   

  [2] http://vhek.se/wp-content/uploads/2016/11/ELVAHUNDRASTOCKHOLM.pdf

   

   

 • Vår åsikt gällande Tumba skog

  Av sebastian.lindqvist den 3 augusti, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har länge ansett att byggnadstakten i Stockholmsområdet måste minskas kraftigt.Vi inser att det behövs fler bostäder, men vad övriga partier inte verkar inse är att med fortsatt tryck med nyanlända så kommer bostäderna aldrig räcka till oavsett hur mycket vi bygger. Sverigedemokraterna har under många år påpekat att Botkyrka som kommun inte kan lösa hela länets bostadsproblem, vi behöver lyfta diskussionen till regional nivå så att alla kommuner i Stockholmsområdet fördelar ansvaret. Detta skulle underlätta för Botkyrka där vi redan bygger så mycket och lider av växtvärk. Vi ansåg därför att förslaget borde justeras så att det innehöll ett minskat antal bostäder (225) än det som lades fram under sittande möte. Sverigedemokraterna anser detta vara en mer rimlig utbyggnad av området. Vi anser inte heller det vara acceptabelt att så pass mycket av naturmarken skadas så att friluftslivet inte blir lika tillgängligt för de boende i området. Botkyrkaborna förtjänar att få behålla sina grönområden.

   

  Sebastian Lindqvist, ordförande Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg, Gruppledare Kommunfullmäktige