Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 3

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.

Ny hemsida

OBS!

Kära läsare

Vi har bytt hemsida och finns på https://botkyrka.sd.nu/

Gå gärna in på den, sedan hittar ni oss under ”lokalpolitik”, där kan ni se våra senaste skrivelser, motioner och yttranden.

Denna sida uppdateras därmed inte längre.

Tack!
Mvh, Styrelsen SD Botkyrka

Sverigedemokraterna Botkyrka

Vi verkar för:

 • En tryggare kommun
 • Ordning och reda i skola
 • Totalstop av slöseri med skattemedel
 • Att rättigheter också innebär skyldigheter
 • Ett starkare näringslivLäs mer om vår politik i våran budget och parlamentariskt arbete.
 • Den oerhört tragiska händelsen i Hallunda där en 12-årig flicka blev skjuten till döds manar till politisk handling.

  Av maxmollerstrom den 4 augusti, 2020
  0

  Natten till söndagen sköt några gängmedlemmar mot andra förmodat kriminella personer vid McDonalds Hallunda. En ung flicka träffades av en förlupen kula och avled senare på sjukhus. Händelsen har naturligt nog väckt stor medial uppmärksamhet och flickans släkt och kamrater är självfallet djup förtvivlade.
  En ung flickas liv tar slut när det precis skulle börjat på allvar, värre tragik finns knappast.

   

  I samband med händelsen har både lokala politik och medier ropat på åtgärder, medborgare har krävt snabba insatser av både polis och andra aktörer för att få stopp på det besinningslösa våldet. Självklart behövs det mycket kraftfulla åtgärder från både polis, skolor, sociala myndigheter och andra myndigheter för att komma tillrätta med våldet och kriminaliteten, detta i främst norra Botkyrka (men även i andra delar av kommunen). Kommunen bör samarbeta med polisen för att knäcka de kriminella nätverk som står för våldet och den narkotikahantering som utgör grogrunden för kriminaliteten. Samarbetet kan göras mycket vassare än i dag.

   

  Polisen gör redan i dag ett viktigt arbete i Botkyrka, men fler poliser behövs i en kommun som Botkyrka. Poliserna bör kompletteras med ordningsvakter på vissa utsatta platser för att inte kriminella element skall få dominera i våra offentliga utrymmen. Med det sagt har den negativa utvecklingen med parallella samhällsstrukturer där svensk lag inte gäller fullt ut tillåtits växa sig stark under decennier, DET är den verkliga politiska underlåtelsen. Den brottslighet vi ser och den tystnadskultur som utmärker dessa områden är symtom på det verkliga problemet, utsatta områden där klanmentaliteten härskar över det svenska rättsväsendet. Det kommer ta tid att vrida denna utveckling rätt, men det är Sverigedemokraternas mål att vi inte skall ha några parallellsamhällen i vårt land. Svensk lag skall gälla och respekteras i hela landet på varje kvadratmeter.

  Sverigedemokraterna Botkyrka

 • Kommunfullmäktige 2020-05-28

  Av maxmollerstrom den 29 maj, 2020
  0

  Trots få ärenden pågick fullmäktigemötet i två timmar, mycket pg.a den debatt som följde efter vårt tillägsyrkande i ärende 44”Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun” där vi lämnade samma tillägsyrkande som i kommunstyrelsen.
  Bakgrunden till vårt tilläggsyrkande är att många föreningar i Botkyrka har etniska inslag i sina föreningsnamn vilket exluderar många från att engagera sig. Vi vill inte peka ut någon specifik förening, men många har sitt landsnamn följt utav verksamhetsnamnet.
  Te.x ”Somaliska scoutkåren”, ”Syriska cricketföreningen”, et.c.
  Vi vill med tillägsyrkandet försöka få bort den etniska aspekten ur föreningsnamnet för att på så vis skapa ett mer neutralt föreningsliv där alla kan känna sig välkommna.

  Både Robert Stenkvist och Martin Inglot genomförde en väl sansad debatt på hög nivå, se fullmäktigemötet i sin helhet här.

 • Kommunstyrelsen

  Av maxmollerstrom den 5 maj, 2020
  0

  Under gårdagens kommunstyrelsemöte, lämnade vi respons på en del olika ärenden.

  Samverkan med civilsamhället genom IOP eller andra former av samverkansavtal

  Sverigedemokraterna Botkyrka ser med stor oro på kommunens val av föreningar de väljer att samarbete med när det kommer till inkludering och allas lika värde.
  Detta när vi kan läsa kommunledningsförvaltningens skrivelse gällande samarbetet med Nyföretagarcentrum om IOP som lyder som följande:

  ”Näringslivenheten har pågående diskussioner med Nyföretagarcentrum om IOP med fokus på tre delar;
  stöd till småföretagare med anledning av Corona,
  stöd till utrikesfödda Botkyrkabor som vill starta eget
  och stöd till kvinnor som vill starta eller driver företag.”

  Det är Sverigedemokraterna Botkyrkas förhoppning att kommunen i framtiden endast har samarbeten med föreningar som inte explicit omfattar diskriminerande särsatsningar utan fokuserar på alla Botkyrkabor – oavsett bakgrund och kön.

  Vårt särskilda yttrande finns att ladda ned i orginal här:
  SD – Särskilt yttrande 72 Återrapportering av uppdrag – Samverkan med civilsamhället genom IOP eller andra former av samverkansavtal

   

  Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag

  I Botkyrka kommun kan man söka föreningsbidrag. Så långt, allt gott. Men…
  Enligt bidragsreglementet ska föreningar vara inkluderande och det är något vi tycker är viktigt för medborgarna.
  I Allmäna riktlinjer för föreningsbidrag, så skulle vi vilja att föreningar byter namn, från te.x ”Pakistanska föreningen” till te.x ”Botkyrkas förening”, för att på så vis få andra än Pakistaner att känna sig välkommna.
  Vårt tilläggsyrkande lyder:

  ”Att lydelsen ”Föreningar med etniska inslag som inte omfattas av Lag (2009:724) om nationella minoriteter
  och minoritetsspråk ska anses bryta mot de allmänna villkoren och principen om alla människors lika värde.”
  läggs till i styrdokumentet Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun.”

  Vårt tillägsyrkande finns att ladda ned i orginal här:
  SD – Tilläggsyrkande 66 Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun

   

  Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka

  Vi la samma tilläggsyrkande även för bidragsregler.

  Vårt tillägsyrkande finns att ladda ned i orginal här:
  SD – Tilläggsyrkande 67 Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka

   

  Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer

  Ett rakt avslagsyrkande för ”Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer”.

  Pandemin COVID-19 har skakat hela världen och orsakat ett enormt lidande. Det är den värsta pandemin i modern tid som väntas få långgående konsekvenser för så väl ekonomi som samhällsutveckling.
  I sådana tider är det därför extra viktigt att kommunen sköter sin ekonomi väl och gör rätt prioriteringar. Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer är allt annat än just detta.

  I stället för att utbilda Botkyrkas rektorer i interkulturella dilemman vill vi att rektorerna utbildas i att klara av att ge eleverna en bra utbildning enligt Skollag 2010:800,
  läroplanernas mål och hur eleverna får en trygg skolgång med kunskap och social kompetens i fokus.
  Sverigedemokraterna ser inte heller hur ett interkulturellt kunskapsunderlag skulle hjälpa till i att förhindra ett haveri som vi såg i Storvretsskolan.
  Ett mer rimligt kunskapsunderlag för rektorer vore utbildning inom hedersproblematik.
  Botkyrkas elever behöver en trygg skola, kunskap och social kompetens för att klara av det moderna och komplicerade samhället.

  Vårt avslagsyrkande finns att ladda ned i orginal här:
  SD – Yrkande 76 Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer

  Beslut om ny budget för projekt 9187 – Rikstens Företagspark, etapp 1

  Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver följande:
  ”11 anbud har inkommit, varav endast ett anbud uppfyller skallkraven och är kvalificerat till vidare anbudsutvärdering.”

  Sverigedemokraterna Botkyrka ställer sig fundersamma till om inte kommunens nya skallkrav är för strikta till den mån att de skadar kommunens anseende i
  framtida projekt genom att potentiellt skrämma bort lokala och medelstora aktörer från att lämna anbud som skulle gynna kommunen då endast de etablerade storbolagen
  klarar av de strikta skallkraven. Det är bra att hålla höga krav och standarder när det handlar om skattebetalarnas pengar, men det är också viktigt att se till att aktörer får en rättvis chans och inte endast de stora aktörerna.

  Vårt särskilda yttrande finns att ladda ned i orginal här:
  SD – Särskilt yttrande 64 Beslut om ny budget för projekt 9187 – Rikstens Företagspark, etapp 1

 • Kommunfullmäktige 04-23

  Av maxmollerstrom den 24 april, 2020
  0

  Under kommunstyrelsens sammanträde i mars, röstade Sverigedemokraterna för att undanta hela kommunen enligt nya bosättningslagen.

  Vi skickade då in ett särskilt yttrande som vi följde upp med under kommunfullmäktige.

   

  Robert Stenkvist begärde ordet i ärende 21, som avhandlade en interpellation från Moderaterna rörande betygsinflation, dv.s korrelationen mellan slutbetyg och nationellt prov. Se Stenkvists anförande nedan:

 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!