Motion gällande undersökning våldsbejakande extremism | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion gällande undersökning våldsbejakande extremism

Under kommunfullmäktige 27/4-2017 lämnade vi in en motion där vi föreslog att Botkyrkas skolor skulle utföra en undersökning för att se vilka av Botkyrkas skolelever som sympatiserar med våldsbejakande extremism. Under gårdagens utbildningsnämnd behandlades motionen.

Förvaltningen anser att motionen bör besvaras och att ingen undersökning skall genomföras. Man uppger att Botkyrkas skolor

”arbetar brett med alla elever i värdegrundsarbetet och att samarbeta med andra aktörer.”

samt motiveringar som

”Att genom undersökningar ta reda på eller mäta signaler om specifika eller systematiska problem med extremism och radikalisering i skolmiljön har inte bedömts som framgångsrikt eller förebyggande varken på nationell nivå eller inom förvaltningen.”

 

Vår ledamot i utbildningsnämnd var ensam att bifalla motionen. Vi kan bara tolka detta som att alla andra partier inte anser det vara viktigt att undersöka vilka elever som sympatiserar med våldsbejakande extremism. Nedan följer motionen i sin helhet:

Motion

Undersökning gällande extremism i Botkyrkas skolor

 

Vi Sverigedemokrater har med tilltagande oro, under många år sett och varnat för ökande radikalisering bland unga i vårt samhälle och då i synnerhet i flera av landets särskilt utsatta utanförskapsområden. Då Botkyrka tyvärr inte är något undantag för dylika samhällsfarliga strömningar anser vi att kommunen skyndsamt bör genomföra en undersökning bland kommunens högstadieelever likt den organisationen ”Varken kuvad eller hora” har genomfört i Göteborgsskolor nyligen, med mycket alarmerande resultat. Undersökningen adresserade i huvudsak hedersproblematik, men även fullt lika viktigt – omfrågades eventuella sympatier för religiös extremism. Skrämmande nog var det så hög andel som 11% av eleverna som uttryckte att de hade sådana. [1]

 

Av som vi vet tragiskt förekommen anledning, är det av yttersta vikt att samhället får en bild av – och når dessa grupper – i tid, varför skolan är den optimala kanalen för att utröna detta. Botkyrka kommun har tidigare genomfört en undersökning med fokus på hedersproblematik.[2] Vi Sverigedemokrater önskar nu att kommunen genomför en liknande undersökning med fokus på extremism och radikalisering.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att kommunen skyndsamt ta fram och genomföra en som ovan beskriven undersökning i kommunens skolor.

 

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                                 Sebastian Lindqvist

 

Robert Stenkvist                                                Helén Spaak

[1] http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/studie-var-tionde-elev-st%C3%B6ttar-religi%C3%B6sa-extremister-1.3908356

 

[2] http://vhek.se/wp-content/uploads/2016/11/ELVAHUNDRASTOCKHOLM.pdf