Idéhuset i Tullinge/Kommunstyrelsemötet 3/2 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Idéhuset i Tullinge/Kommunstyrelsemötet 3/2

Ett flertal ärenden behandlades under måndagens kommunstyrelsemöte.

 

Sverigedemokraterna  yrkade avslag för byggnation av Idéhuset i Tullinge.

En stor majoritet av Tullingeborna vill inte ha ett idéhus. Sverigedemokraterna har i sin flerårsplan och i vår ettårsplan yrkat avslag till att bygga ett idéhus i Tullinge.

Även den övriga oppositionen yrkade avslag till Idéhusets byggande.

 

Ansökan om finansiering för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Kommunstyrelsen/majoriteten har föreslagit och övrig opposition ställde sig bakom förslaget att anslå 300000 kr till antidiskrimineringsbyrån syd.

Det var många känslor när Sverigedemokraterna yrkade avslag för att att kommunen skulle anslå 300000 kr till antidiskrimineringsbyrån syd. Sverigedemokraterna anser att det redan finns flertalet instanser att vända sig till. Bland annat Diskrimineringsombudsmannen (DO) och kommunjurister.

Vårt avslagsyrkande föranledde många känslomässiga inlägg mot vårt yrkande från övriga partier i kommunstyrelsen.

Tilläggsanslag- Begäran om medel för gymnasial vuxenutbildning

Sverigedemokraterna har i sin ettårsplan poängterat vikten av att ha en fungerande gymnasial vuxenutbildning. Sverigedemokraterna ser positivt på att fler invånare i Botkyrka som söker till vuxenutbildningen kan få möjligheter till att läsa upp sina betyg.

 

Sverigedemokraterna yrkade därför bifall till Arbetsmarknad-och vuxenutbildningens tilläggsäskande