Historia under kvällens kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Botkyrka

Historia under kvällens kommunfullmäktige

Under kvällens(28/9-2017) kommunfullmäktige fick vi för första gången ett bifallsyrkande till en av våra motioner från ett annat parti. Det var Tullingepartiet som biföll nedanstående motion:

 

Kommunfullmäktige

2017-01-26

 

Motion

Utöka livsmedelskontrollerna

 

I en tid med tilltagande livsmedels- och märkningsfusk anser vi att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bör utöka antal och omfattning av sina livsmedelskontroller samt skärpa konsekvenserna vid konstaterade avvikelser gällande dessa. Särskilt fokus bör ägnas paketerade livsmedel som saknar svensk innehållsförteckning, då det är relativt vanligt förekommande inom kommunens tillsynsområde. Vi vill också föreslå att resultat av förvaltningens livsmedelsinspektioner offentliggörs på kommunens hemsida i likhet med vad andra kommuner och länder gjort med gott resultat. Publicering i sig utgör ett incitament för respektive företagare att följa gällande lagar och föreskrifter på ett bättre sätt.

 

Samordnade och även så kallade flygande kontroller med polis och skatteförvaltning är också något som vi i Sverigedemokraterna gärna ser att det utreds förutsättningar för, då det exempelvis i Danmark visat sig vara ett mycket effektivt medel mot otillåten livsmedelsimport, märkning samt hantering. På detta sätt effektiviserar man myndighetsutövningen samtidigt som man minskar påverkan för de olika verksamhetsutövare som kontrolleras, då sådan bara sker vid ett gemensamt tillfälle istället för vid tre.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att miljö- och hälsoskyddsnämnden utökar antal och omfattning av sina livsmedelskontroller

Att konsekvenserna skärps när en avvikelse har konstaterats

Att Botkyrka kommuns hemsida redovisar resultat av livsmedelsinspektionerna

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                                                   Sebastian Lindqvist

 

Robert Stenkvist                                                            Helén Spaak