Botkyrka kommun måste verka för återvandring | Sverigedemokraterna Botkyrka

Botkyrka kommun måste verka för återvandring

Idag lämnade vi in nedanstående motion:

 

Motion

Återvandringskontor/inrätta en återvandringstjänst

I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Migrationsverkets arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Efterfrågan är stor när det gäller att få hjälp att ta sig hem, många som invandrat till Sverige vill flytta hem igen men vet inte hur, där har Botkyrka kommun en roll att spela. Kommunen kan skapa bättre förutsättningar för invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Många som har invandrat till Sverige vantrivs, många har svårt att komma i egen försörjning, detta beror många gånger på att de kvalifikationer man besitter inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i tillväxtländer.

Återvandring anser vi bidrar till en positiv utveckling i tillväxtländer och det skapar också en mindre belastning på den svenska välfärden. Vi måste skapa goda förutsättningar för återvandring och detta sker bland annat genom att öka kunskaperna om det stöd som idag redan finns tillgängligt. Kommunen bör genom informationskanaler och kampanjer öka medvetenheten kring vilka möjligheter som finns vid återvandring och detta kan exempelvis ske genom brevutskick och möten. Sverigedemokraterna föreslår att frågan för ett återvandringskontor och dess uppdrag ska utredas. Ett återvandringskontor skulle kunna innehålla lättillgänglig information för de som vill återvandra, kommunen skulle även kunna anställa en tjänsteman som är behjälplig dessa personer. Förslagsvis skulle återvandringskontorets funktioner finnas i kommunens medborgarkontor eller i kommunhuset.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor/återvandringstjänst i kommunen

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

 

Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak