årets budget | Sverigedemokraterna Botkyrka

årets budget

Den 23 november går årets budgetdebatt av stapeln. Sverigedemokraterna Botkyrka har lagt nedanstående förslag:

 

Yrkande

Sverigedemokraternas förslag till beslut:

att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

att få fler i arbete – egenförsörjning.

att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

att projektet ”Prästviken” inte genomförs

att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

att Botkyrka kommun går vidare med projektet ”södra porten”

att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag