Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunstyrelsen

Under gårdagens kommunstyrelsemöte, lämnade vi respons på en del olika ärenden.

Samverkan med civilsamhället genom IOP eller andra former av samverkansavtal

Sverigedemokraterna Botkyrka ser med stor oro på kommunens val av föreningar de väljer att samarbete med när det kommer till inkludering och allas lika värde.
Detta när vi kan läsa kommunledningsförvaltningens skrivelse gällande samarbetet med Nyföretagarcentrum om IOP som lyder som följande:

”Näringslivenheten har pågående diskussioner med Nyföretagarcentrum om IOP med fokus på tre delar;
stöd till småföretagare med anledning av Corona,
stöd till utrikesfödda Botkyrkabor som vill starta eget
och stöd till kvinnor som vill starta eller driver företag.”

Det är Sverigedemokraterna Botkyrkas förhoppning att kommunen i framtiden endast har samarbeten med föreningar som inte explicit omfattar diskriminerande särsatsningar utan fokuserar på alla Botkyrkabor – oavsett bakgrund och kön.

Vårt särskilda yttrande finns att ladda ned i orginal här:
SD – Särskilt yttrande 72 Återrapportering av uppdrag – Samverkan med civilsamhället genom IOP eller andra former av samverkansavtal

 

Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag

I Botkyrka kommun kan man söka föreningsbidrag. Så långt, allt gott. Men…
Enligt bidragsreglementet ska föreningar vara inkluderande och det är något vi tycker är viktigt för medborgarna.
I Allmäna riktlinjer för föreningsbidrag, så skulle vi vilja att föreningar byter namn, från te.x ”Pakistanska föreningen” till te.x ”Botkyrkas förening”, för att på så vis få andra än Pakistaner att känna sig välkommna.
Vårt tilläggsyrkande lyder:

”Att lydelsen ”Föreningar med etniska inslag som inte omfattas av Lag (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk ska anses bryta mot de allmänna villkoren och principen om alla människors lika värde.”
läggs till i styrdokumentet Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun.”

Vårt tillägsyrkande finns att ladda ned i orginal här:
SD – Tilläggsyrkande 66 Nya allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun

 

Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka

Vi la samma tilläggsyrkande även för bidragsregler.

Vårt tillägsyrkande finns att ladda ned i orginal här:
SD – Tilläggsyrkande 67 Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka

 

Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer

Ett rakt avslagsyrkande för ”Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer”.

Pandemin COVID-19 har skakat hela världen och orsakat ett enormt lidande. Det är den värsta pandemin i modern tid som väntas få långgående konsekvenser för så väl ekonomi som samhällsutveckling.
I sådana tider är det därför extra viktigt att kommunen sköter sin ekonomi väl och gör rätt prioriteringar. Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer är allt annat än just detta.

I stället för att utbilda Botkyrkas rektorer i interkulturella dilemman vill vi att rektorerna utbildas i att klara av att ge eleverna en bra utbildning enligt Skollag 2010:800,
läroplanernas mål och hur eleverna får en trygg skolgång med kunskap och social kompetens i fokus.
Sverigedemokraterna ser inte heller hur ett interkulturellt kunskapsunderlag skulle hjälpa till i att förhindra ett haveri som vi såg i Storvretsskolan.
Ett mer rimligt kunskapsunderlag för rektorer vore utbildning inom hedersproblematik.
Botkyrkas elever behöver en trygg skola, kunskap och social kompetens för att klara av det moderna och komplicerade samhället.

Vårt avslagsyrkande finns att ladda ned i orginal här:
SD – Yrkande 76 Interkulturellt kunskapsunderlag för rektorer

Beslut om ny budget för projekt 9187 – Rikstens Företagspark, etapp 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver följande:
”11 anbud har inkommit, varav endast ett anbud uppfyller skallkraven och är kvalificerat till vidare anbudsutvärdering.”

Sverigedemokraterna Botkyrka ställer sig fundersamma till om inte kommunens nya skallkrav är för strikta till den mån att de skadar kommunens anseende i
framtida projekt genom att potentiellt skrämma bort lokala och medelstora aktörer från att lämna anbud som skulle gynna kommunen då endast de etablerade storbolagen
klarar av de strikta skallkraven. Det är bra att hålla höga krav och standarder när det handlar om skattebetalarnas pengar, men det är också viktigt att se till att aktörer får en rättvis chans och inte endast de stora aktörerna.

Vårt särskilda yttrande finns att ladda ned i orginal här:
SD – Särskilt yttrande 64 Beslut om ny budget för projekt 9187 – Rikstens Företagspark, etapp 1